โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ 1 พันตรีหญิง 8 ร้อยโท ร้อยตรีหญิง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 9 นาย ดังนี้

1. ร้อยเอกหญิง กุลวธู วงศ์วิริยภัทร เป็น พันตรีหญิง

2. ร้อยโทหญิง สุดใจ ปรางทอง เป็น ร้อยเอกหญิง

3. ร้อยตรีหญิง เทียนรัตน์ ไชยสิงห์ เป็น ร้อยโทหญิง

4. ร้อยตรีหญิง คณินทรา เรืองยศ เป็น ร้อยโทหญิง

5. จ่าสิบเอกหญิง นภาพร อินทร์อยู่ เป็น ร้อยตรีหญิง

6. จ่าสิบเอกหญิง วิจิตรา รามัญวงศ์ เป็น ร้อยตรีหญิง

7. จ่าสิบเอกหญิง พรภิมล บุษบง เป็น ร้อยตรีหญิง

8. จ่าสิบเอกหญิง เรวดี วรสิทธิ์ เป็น ร้อยตรีหญิง

9. จ่าสิบเอกหญิง ปาริชาติ แก้วเกตุ เป็น ร้อยตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน