ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้พรรคดัง สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคเพื่อชาติสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ระบุว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 18 กันยายน 2556 เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่อชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 นั้น

นายเทวกฤต พรหมมา รองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรคเพื่อชาติ ตามข้อบังคับพรรคเพื่อชาติ พ.ศ.2566 ข้อ 120 วรรคแรก กรณีดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้พรรคเพื่อชาติ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประกาศให้พรรคเพื่อชาติสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป