โอกาสมาแล้ว! ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ออกประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม-17 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร

1. ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารข้อมูลและหรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สนับสนุนดิจิทัล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี ส่วนบริหารข้อมูลดิจิทัลสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้ รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ 1 : จำนวน 1 อัตรา

2.ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารข้อมูลและหรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สนับสนุนดิจิทัลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้ รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ 2 : จำนวน 5 อัตรา

3. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรม อย่างน้อย 3 ปี และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้ รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ 3 : จำนวน 3 อัตรา

4. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ส่วนบริหารการพัฒนาระบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์ด้านการ บริการดิจิทัล วิเคราะห์และออกแบบระบบ อย่างน้อย 3 ปี และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้ รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ 4 : จำนวน 1 อัตรา

5. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและการ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้ รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ 5 : จำนวน 2 อัตรา

6. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับไม่น้อยกว่าภาคีวิศวกร แขนงไฟฟ้ากําลัง จากสภาวิศวกร รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ 6 : จำนวน 1 อัตรา

7. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ 7 : จำนวน 3 อัตรา

8. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาก่อสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ 8 : จำนวน 2 อัตรา

9. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาก่อสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ 9 : จำนวน 1 อัตรา

10. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาก่อสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ 10 : จำนวน 1 อัตรา

11. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาก่อสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ 11 : จำนวน 1 อัตรา

การสมัครสอบ

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การกรอกใบสมัคร

เข้าไปที่เว็บไซต์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด http://www.thailandpost.com หัวข้อ ข่าว และไปที่ สมัครงาน-ประกาศ หรือ ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com