โฉมหน้า CEO ปตท. คนที่ 11 ว้าวุ่นเลย สถานะยังโสด

คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 ม.ค. 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พิจารณาผลการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  (ซีอีโอ) บมจ.ปตท. คนที่ 11

ตามที่คณะกรรมการสรรหาสรุปให้นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับตำแหน่งแทนนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ที่จะวาระ 4 ปี ในเดือนพฤษภาคม 2567

โดยเฉือนเอาชนะผู้สมัครอีก 4 ราย ได้แก่

1 นายบุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่ และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

2 ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

3 นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

4 นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่มีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ หรือปลัดฉิ่ง เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 มีมติเห็นชอบให้ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง เป็นผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนต่อไป โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนที่ 11 จะเริ่มปฏิบัติงานบริหารการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของนายคงกระพัน อินทรแจ้ง ตามกฎหมายแล้ว นายคงกระพัน อินทรแจ้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจและบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีมตินำเสนอคณะกรรมการ ปตท. ให้พิจารณา

ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาฯ จะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อนายคงกระพัน อินทรแจ้ง ดำเนินการเจรจาคำตอบแทนและข้อสัญญาจ้างกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ

หลังจากนั้น จะได้นำผลการเจรจาดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามสัญญาจ้าง และจะมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป

สำหรับ ประวัติ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ชื่อเล่น เอ้ ปัจจุบัน อายุ 55 ปี สถานะ โสด เป็นกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร), เลขานุการคณะกรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่